പുറത്തു ഇറങ്ങിയിട്ടു രജിത് സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ

രജിത്കുമാർ ബിഗ്‌ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്താകാനുള്ള കാരണം

രജിത് കുമാർ സാർ ബിഗ് ബോസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തു ഇറങ്ങിയതിനു ആദ്യമായി ഒരു സ്വാകാര്യ യൂട്യൂബ് ചാനലായ മേടിഗ്രാമിന്‌ നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്.ബിഗ്‌ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്താകാനുള്ള കാരണം രജിത് സാർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വ്യക്തമാക്കി.


Leave a Reply

%d bloggers like this: