ലംബോർഗിനിയുടെ കഥ

അപമാനിച്ച ആളിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാർ നിർമ്മാതാവ് ആയ കഥ

Leave a Reply

%d bloggers like this: