ലംബോർഗിനിയുടെ കഥ

അപമാനിച്ച ആളിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാർ നിർമ്മാതാവ് ആയ കഥ

Read more

ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരി

ഒഹായോയിലെ രാജ്ഞിയുടെ കഥ, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരി 1904 നവംബർ അമേരിക്കയിൽ ഭ്രൂക്‌ലൈനിൽ നടന്ന ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ ആണ് ഇവിടെ

Read more

ലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനിന്ടെ കഥ

1976 ജൂലൈ 4 നാണ് തെക്കൻ ഉഗാണ്ടയിൽ എൻ‌ടെബ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. മാരിവ് ബുക്ക് ഗിൽഡ് ഇതിനെ “ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിലെ നിർണായക നിമിഷം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ

Read more

ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം

The speech of the Great Dictator.Charlie Chaplin’s first talkie, The Great Dictator (1940), is loved and loathed in equal
measures, but is an outstanding film in many respects. Although some would say Chaplin,
after staying silent for so long, now talked too much, you can’t argue that he used sound
to great effect and made the transition rather better than many of his contempories.

Read more