മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ആ പ്രസംഗം പിറന്ന കഥ

ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രസംഗം അവിടെ ഉടലെടുത്തു, അത് ഒരു പ്രസംഗം മാത്രം ആയിരുന്നില്ല ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ ശബ്ദം ആയിരുന്നു. ഒരു ജനതയുടെ സ്വപ്നം ആയിരുന്നു. ആ മനോഹരമായ പ്രസംഗം പിറന്ന കഥ ആണ് നിങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

Read more

എബ്രഹാം ലിങ്കന്ടെ പ്രസംഗം

അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ഗെറ്റിസ്ബർഗ് പ്രഭാഷണം 1865 ജൂൺ 1 ന് പ്രസിഡന്റ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

Read more

നെഞ്ചുപൊട്ടുന്ന വാക്കുകളുമായി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും മലയാളി വിദ്യാർഥിനി

നെഞ്ചുപൊട്ടുന്ന വാക്കുകളുമായി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും മലയാളി വിദ്യാർഥിനി|ആരും കാണാതെ പോകരുത്|Italy Student

Read more