ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരി

ഒഹായോയിലെ രാജ്ഞിയുടെ കഥ, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരി 1904 നവംബർ അമേരിക്കയിൽ ഭ്രൂക്‌ലൈനിൽ നടന്ന ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ ആണ് ഇവിടെ

Read more