ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരി

ഒഹായോയിലെ രാജ്ഞിയുടെ കഥ, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരി 1904 നവംബർ അമേരിക്കയിൽ ഭ്രൂക്‌ലൈനിൽ നടന്ന ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ ആണ് ഇവിടെ

Read more

ലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനിന്ടെ കഥ

1976 ജൂലൈ 4 നാണ് തെക്കൻ ഉഗാണ്ടയിൽ എൻ‌ടെബ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. മാരിവ് ബുക്ക് ഗിൽഡ് ഇതിനെ “ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിലെ നിർണായക നിമിഷം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ

Read more