ഒരു നോക്കുകാണാൻ പോലും നില്കാതെ ; വിരഹത്തിന്റെ വേദന പങ്കുവെച്ചു പേർളി

മലയാളികളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം പോലെയാണ് പേർളി മാണി. പെർളയുടെയും ശ്രീനിഷിന്റെയും പ്രണയവും വിവാഹവും ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. പെർളയുടെയും ശ്രീനേഷിന്റെയും കടിഞ്ഞൂൽ കണ്മണിക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും.പുതിയ

Read more